Translation

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet

 

Framside-619.jpgPlager fra muskel- skjelettsystemet er utbredt i befolkningen. I helsevesenet arbeider flere yrkesgrupper med disse pasientene. Det brukes store samfunnsressurser på diagnostikk og behandling. Årsakene til smerten og funksjonssvikten personene opplever er ofte sammensatte med ulik vekt på enkeltfaktorer. I somatisk medisin fokuseres det tradisjonelt på vevsspesifikke faktorer som viktigste enkeltårsak selv om studier på disponerende faktorer for negativt resultat alltid peker ut psykososiale belastninger og personlige ressurser som mer betydningsfulle forklaringsfaktorer. Det er derfor viktig å ha bred kunnskap og en god anamnese med seg når man skal stille en diagnose og foreslå behandling.

Mange kliniske undersøkelser rettes mot enkeltstrukturer som menisker, bånd, enkeltmuskler eller ledd. Mange av testene er utviklet av ortopeder, særlig med tanke på mulige operative inngrep. Pasienter med operasjonstrengende tilstander er nokså sjeldne i primærhelsetjenesten og andre tester kan være mer nyttige der. Tester på nervesystemet er stort sett utviklet gjennom den nevrologiske tradisjon for å kartlegge sykdom eller skade i nervesystemet og er gode til dette formålet, men egner seg dårlig til å vurdere det nevromuskulære samspill og de krav som stilles til dette ved bevegelse og fysisk aktivitet.

I de senere årene er det også utviklet funksjonsundersøkelser som ser på funksjonen rundt ledd (”funksjonell stabilitet” i ankelen eller ”balansert styring” av patella) eller større kroppsregioner (”skulderbuen”, ”rygg-bekken enheten”, ”kjernemuskulaturen”). Innen faggrupper som driver med fysisk trening som viktig behandlingsprinsipp er denne typer tester viktige. Slike funksjonstester danner grunnlag for behandling og trening av manglende nevromuskulær kontroll og det er til dels også utviklet gode testprotokoller med normalmaterialer innen funksjonelle tester for å måle ressursene i bevegelsesapparatet (som for eksempel styrke og utholdenhet).

Hvor god en test er avhenger av flere faktorer. Testen må være gyldig (valid) for den pasientgruppen som undersøkes og den patologiske tilstanden man prøver å avdekke. Den bør kunne sannsynliggjøre om det foreligger en patologisk tilstand eller ikke (testens sensitivitet og spesifisitet) og kunne øke eller redusere sannsynligheten for det (positiv og negativ prediktiv verdi). En tests evne til riktig enten å utelukke eller finne en tilstand kan summeres (diagnostic accuracy).  Dessuten bør testen være så lett å utføre at den gir samme resultat når den utføres flere ganger av samme undersøker (intra-tester reliabilitet) eller hvis flere undersøker samme pasient (inter-tester reliabilitet). I tillegg kommer kanskje det viktigste, nemlig at både undersøker og pasient er komfortable i undersøkelsessituasjonen og at det ikke utløses unødig smerte hos pasienten når undersøkelsen utføres. Dette vil kunne gi feil tolkning av undersøkelsen. Ofte er det nødvendig å utføre en test flere ganger eller gjøre flere ulike tester på samme struktur for å øke sannsynligheten for at en tilstand foreligger eller ikke.

Det er viktig å kunne undersøke muskel- og skjelettsystemet godt for å bidra så godt som mulig til riktig diagnostikk og behandling og kunne kommunisere godt om pasientene. Vi har valgt ut tester som er sentrale i diagnostikken for fysioterapeuter, manuell terapeuter, leger og spesialister og som så langt som mulig tilfredsstiller vitenskapelige kriterier. Erfaringsbasert kunnskap fra forfatterne som til sammen har nesten 200 års yrkeserfaring innen feltet er supplert med litteratursøk. På disse nettsidene kan leseren se hvordan de utvalgte testene utføres av rutinerte undersøkere.

Kapitlene om albue, hånd og håndledd er laget i samarbeid med Torstein Husby som er spesialist i håndkirurgi ved Oslo universitetssykehus. I kapitlet om legg, ankel og fot har Tomm Kristoffersen bidratt vesentlig. Han er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Øystein H. Horgmo
Video: Christian Nissen, Foto- og videotjenesten, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Oslo, 12. februar 2012
Niels Gunnar Juel
Hans Petter Faugli
Tom Clement Ludvigsen

Boken kan bestilles på Fagbokforlagets nettsider.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern